DJ GM "Postura Rara" MC Kanhoto, Gabb MC, MC Lemos e MC Vinny (Love Funk)

DJ GM "Postura Rara" MC Kanhoto, Gabb MC, MC Lemos e MC Vinny (Love Funk)